História obce

Svidnička


V severnej časti Nízkych Beskýd leží dedina Svidnička, ktorá bola založená pravdepodobne v polovici 16. stor. Patrila k rozsiahlemu panstvu Makovica so sídlom na hrade Zborov. Najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1559 v listine vyhotovenej Spišskou Kapitulou, v ktorej kapitula potvrdila uvedenie šľachtica Gašpara Šerédyho do vlastníctva panstva Makovica, ktorého majetkovou súčasťou okrem iných dedín bola aj Svidnička. Dedina bola založená šoltýsom s obyvateľmi nedalekého Svidníka. Túto domnienku potvrdzujú v dobových dokumentoch zo 16. stor. názvy ako: Kys Zwydnyk, Zydnicza, Zwydnyczka. Prvýkrát boli sedliacke domácnosti zdanené daňou kráľovi v r. 1572 od jednej porty. V r. 1600 bolo v obci päť obývaných poddanských domov a 2 – 3 domy šoltýsov, kostol a fara. Začiatkom 17. stor. v obci hospodárilo 15 sedliackych domácnosti, z nich jedna na celej, tri na polovičných a deväť na tretinových a štvrtinových usadlostiach. Sedem želiarskych rodín slúžilo a bývalo pri miestnych šoltýsoch a sedliakoch. Pravoslávnemu farárovi patrilo pole v rozsahu celej sedliackej usadlosti.
Svidnička až do zrušenia poddanstva v r. 1848 patrila pod Makovické panstvo. Zlé postavenie poddaných a silnejúci útlak zo strany zemepána riešili obyvatelia obce vr. 1712 hromadným útekom. Podľa štatistík bolo v obci r. 1787 28 domov a 150 obyvateľov a vr. 1828 31 domov a 250 obyvateľov. Kostol v obci bol obnovený v r. 1815 v klasicistickom slohu, počas druhej svetovej vojny veľmi zničený
Z heraldicko-sfragistických prameňov sa zachoval odtlačok pečatidla z r. 1787 na písomnosti zo 14. dec. 1787 a typárium z r. 1868. V staršom pečatidle, ktoré richtár používal na potvrdzovanie obecných písomnosti je v kruhopise uvedené: SIGIL (lum ): SZWIDNITSKA : 1787 V pečatnom poli nám neznámy rytec vyobrazil na pažiti stojaceho muža s bičom v pravej ruke. Pred ním sa pasú dva voly.
Obec vr. 1868 si dala vyhotoviť druhé pečatidlo, ktoré sa v súčasnosti nachádza v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove. V kruhopise mladšieho pečatidla je v maďarskom jazyku nápis: SZVIDNICSKA KOZSÉG HIV. PECSÉTJE 1868 (Úradná pečať obce Svidnička). V pečatnom poli je
vyobrazený vpravo otočený vôl, stojací na pažiti. V obidvoch prípadoch je symbolika podobná, avšak motív staršieho odtlačku je originálnejší, pretože vyobrazenie motívu „vola stojaceho na pažiti“ sa opakuje v pečatiach aj iných
obcí.
Pri tvorbe návrhu obecného erbu sme vychádzali z historického motívu staršieho odtlačku a návrh erbu v popise znie:
V zelenom štíte vľavo striebroodetý pastier v pravici so strieborným bičom na zlatom bičisku, vpravo od neho dva strieborné prekrývajúce sa semhľadiace voly v zlatej zbroji.